ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА НА СТОКИ

          Прочетете внимателно описаните по-долу общи условия, преди да използвате онлайн магазина на адрес: shop.acm-montana.com

        Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „АСМ“ ЕООД, ЕИК BG111544611, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул.“Гоцо Митов“ № 5, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия shop.acm-montana.com.

        Този документ съдържа Общи условия, според които „АСМ“ ЕООД извършва продажби на стоки на потребителите си, чрез онлайн магазин на адрес в интернет shop.acm-montana.com,

 

        Всеки, който зареди в ползваното от него техническо средство интернет страницата shop.acm-montana.com ще наричаме за краткост по-долу „ПОТРЕБИТЕЛ“ -  може да бъде всяко физическо и/или юридическо лице, земеделски производител, земеделска кооперация или сдружения.

 

       ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че има правоспособност да сключи договор, позволявайки му да направи поръчка на настоящия Уебсайт. Страните се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от тези Условия. Условията могат да се променят и в тази връзка приложимите Условия са тези, които са в сила към момента на подаване на поръчката на Уебсайта.

 

     ДОСТАВЧИКЪТ организира доставянето на стоките, поръчани от Потребителите, и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността.

Характеристики на Уебсайта

     Този Уебсайт e платформа за електронна търговия, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително:

  • Да се регистрират и създадат профил в платформата на Уебсайта;
  • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  • Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани чрез Уебсайта;
  • Да получават информация за нови стоки, услуги или други промоции, предлагани от чрез Уебсайта;
  • Да бъдат уведомявани за правата си произтичащи от приложимите закони и да упражняват тези права. 

        За да използва Уебсайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

     Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в Уебсайт на Доставчика, съобразно посочената в него процедура. С попълване на данните си в  онлайн формуляра за регистрация в нашият Уебсайт  и натискане на бутона "Регистрация ", Потребителят ще получи потвърждение на своята регистрация, чрез електронно писмо на посоченият във формата за регистрация имейл адрес.

     При извършване на регистрацията или поръчката Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

      Потребителите на онлайн магазина се ангажират, че комуникацията по електронен път удовлетворява техните изисквания спрямо закона и я приемат равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

      Настоящите общи условия представляват стандартните договорни условия, които се прилагат във всички търговски сделки – продажба и доставка на стоки, осъществявани от ДОСТАВЧИКА с негови клиенти – ПОТРЕБИТЕЛИ, на територията на Република България.

 

I.П Р Е Д М Е Т

       Чл.1 Съгласно настоящите общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ прехвърля на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността върху стоки, а последния купува същите с цел продажба, влагане в процеса на селскостопанското производство, и/или отглеждане на селскостопански култури и селскостопанска продукция, като се задължава да заплати на ДОСТАВЧИКА договорената стойност на стоките – тяхната цена.

      Чл.2 Стоки, по смисъла на настоящите общи условия са семена, продукти за растителна защита, торове, растежни регулатори, листни, биологични или синтетични торове и други продукти, свързани със селскостопанското производство, предлагани за продажба от ДОСТАВЧИКА. 

      Чл.3 Предварително условие за договаряне съгласно настоящите общи условия е, че разпространението и/или употребата на семена, продукти за растителна защита и торове е основен предмет на дейност на ПОТРЕБИТЕЛЯ и същия е запознат с начина на приложение, техниката за безопасност и изискванията за опазване на околната среда при приложението им, както и че разполага с необходимите специалисти и агрономи за оказване на консултантска помощ при разпространението и приложението на стоките.  

       Чл.4 ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да осъществява директна продажба на стоките на други клиенти и крайни потребители на територията на Република България, без това да поражда задължения към ПОТРЕБИТЕЛЯ.

      Чл.5 При наличие на сключено изрично споразумение – договор между страните, всички предварителни уговорки, разменени оферти, кореспонденция, публикувани офертни цени и други предварителни уговорки и споразумения не действат между страните, а са в сила и действат постигнатите и записани в договора и са в сила специалните условия, индивидуализирани във всеки отделен договор.

II.ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТОКИТЕ

     Чл.6 Всякакви изявления, направени от ДОСТАВЧИКА във връзка със стоките, предмет на продажби, които са отправени до неограничен кръг лица в печатни материали (оферти), чрез средства за масово осведомяване (радио, телевизия, специализирани сайтове), включително и на интернет страницата на ДОСТАВЧИКА относно цени, технически параметри, качествени показатели, както и всяка друга информация за стоките, са обвързващи за него.    

      Чл.7 При валидността на условията на  настоящите общи условия, заедно със стоките, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯТ необходимата техническа документация за стоката, която е отбелязана в ЕТИКЕТ. Етикетът задължително е на български език и отговаря на изискванията на специализираната нормативна уредба за минимално съдържание на етикетите. При необходимост от допълнителна информация и/или при специфични употреби или при поискване от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя и допълнителна специализирана информация.

      Чл.8 Всякакви оферти, мостри, анализи, брошури техническа документация относно стоките – начин на приложение, дози за употреба и всякакви други специфични условия представляват търговска информация. Тази търговска информация следва да бъде използвана от СТРАНИТЕ само и единствено при тяхното договаряне относно стоките. КУПУВАЧЪТ няма право да ги разпространява или да ги предоставя на трети лица. 

III.ЗАЯВЯВАНЕ НА СТОКИТЕ. ПОРЪЧКА

      Чл.9 Продажбите се осъществяват на основание ПОРЪЧКА, Поръчката се подава от ПОТРЕБИТЕЛЯ до ДОСТАВЧИКА, в подходящ срок преди доставката.

    Чл.10 В поръчката ПОТРЕБИТЕЛЯТ определя видовете и количествата стоки, които закупува от ДОСТАВЧИКА при действието на настоящите общи условия. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е търговец, той следва да заяви стоки на базата на разработените пазари и своите позиции в съответните региони. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е земеделски производител и се занимава с отглеждане на селскостопански култури и добив на селскостопанска продукция, той заявява стоки с цел третиране на селскостопански площи, които той стопанисва на собствено основание.

     Чл.11 ПОРЪЧКАТА се потвърждава от ДОСТАВЧИКА и е основа за търговските отношения между страните. Потвърждаването на поръчката се осъществява по електронна поща. Създава се акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

IV.ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

      Чл.12 В случай, че изрично в конкретен договор не е уговорено друго, мястото на предаване на стоките, предмет на продажба е посоченият от ПОТРЕБИТЕЛЯ в заявката/поръчката. 

      Чл.13 Ако не е уговорено друго, предаването на стоките се извършва в склада на ПОТРЕБИТЕЛЯ

      Чл.14 Разходите за доставка на продукти за растителна защита (ПРЗ), семена за посев и или торове и или и за останалите продукти от продуктовото портфолио на ДОСТАВЧИКА, както и за всякакви доставки до са за сметка на ДОСТАВЧИКА Изрично договорените доставки между страните са за сметка и се заплащат от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като цените се определят в зависимост от обема на закупената стока, от разстояние на посоченото място за доставка и от тарифи на превозвача. Когато разходите са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ това условие се съобщава на същия с потвърждаването на поръчката в нарочния за това имейл.

     Чл.15 Предаването на стоките се извършва на основание писмена заявка – поръчка от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, отправена до ДОСТАВЧИКА, в срок не по-късно от 2 дни преди експедиция. Поръчката  трябва да съдържа дата на доставка, описание на стоките – опаковка, единично и общо количество, местоназначение и място на разтоварване на стоките, пълно наименование и точен адрес на получателя.

    Чл.16 (1)С потвърждаването на поръчката, ДОСТАВЧИКЪТ приема поръчката и потвърждава възможността за доставка в поискания от ПОТРЕБИТЕЛЯ срок.  При невъзможност, двете страни се договарят за нов срок на доставка. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да откаже поръчката в случай, че продуктът не е наличен или търговският му вид е нарушен поради обстоятелства извън обсега на ДОСТАВЧИКА.

    (2).Имейлът за потвърждаване на направените поръчки има значението на приемане от страна на ДОСТАВЧИКА на подадената поръчка и по този начин формира договор за покупко-продажба между Страните.

 

    Чл.17 В случай, че за доставката на стоките е уговорен  срок, той започва да тече от датата на потвърждаване на поръчката.

    Чл.18 За дата на изпълнение на задължението на ДОСТАВЧИКА да предаде стоките се счита датата на натоварване/експедиция на стоките, записана в Приемателно Предавателен Протокол (ППП) и предаване на съпроводителните документи за стоките. ДОСТАВЧИКЪТ изпълнява задължението си за предаване на стоките с предаването им на представител на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на упълномощено от ПОТРЕБИТЕЛЯ лице. Тези условия са валидни, ако не е уговорен изрично друг начин на доставка (например, до място посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ и прието от ДОСТАВЧИКА).

    Чл19. Вида, количеството, опаковката и разфасовката на стоките, предмет на продажби при предаването им е това, което е посочено в ППП. При предаване на стоките, ПОТРЕБИТЕЛЯ лично или чрез посочено от него лице е длъжен да прегледа стоките за тяхната цялост и съответствие на поръчката.

V.ЦЕНА НА СТОКИТЕ и НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

    Чл.20 Цената на стоките се определя от ДОСТАВЧИКА и се счита за приета от ПОТРЕБИТЕЛЯ с факта на подаване на поръчката за доставка. Продажбите се извършват по цени, определени от ДОСТАВЧИКА и валидни към датата на потвърдена поръчка. ПОТРЕБИТЕЛЯ е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. 

    Чл.21 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да плати цената по начина, посочен при подаването на поръчката. Цената е платима по банков път, по банкова сметка на ДОСТАВЧИКА, в брой ( съгласно разпоредбите на Българското законодателство) и или с наложен платеж в момента на получаване на стоките.

    Чл.22 Страните могат да договарят плащането да е авансово, плащане при доставката и или отложено плащане, с потвърждаване на поръчката страните договарят и вида плащане.

VI.ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

    Чл.23 Предаването, съответно получаването на количествата продукти, се извършва на място, уговорено между страните. Собствеността на продуктите преминава върху ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на предаване, съответно получаването им.

    Чл.24. (1) За всяка експедиция и/или предаване на стоки от ДОСТАВЧИКА  на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на спедитор / превозвач, страните съставят и подписват Приемателно Предавателен протокол (ППП), по образец на ДОСТАВЧИКА. В ППП задължително се вписват най-малко следните данни: датата на експедиция, вида, опаковката, разфасовката, количеството на стоките, пункт на експедиция и пункт на дестинация (доставка), вид, имената и длъжността на представителя на ДОСТАВЧИКА, който предава стоките и негов подпис или на Превозвача, който приема стоките.

     (2).В законоустановения срок ДОСТАВЧИКЪТ издава фактура/и за всички осъществени експедиции на стоки, изпълнени в рамките на предходен петдневен срок и ги изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Фактурите се изпращат по електронен път  и  или придружават стоката и се предават в момината на предаване на стоката  представител на ДОСТАВЧИКА или по електронен път.

    Чл.25 Качеството на стоките към момента на предаването им от ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ следва да съответства изключително и само на продуктовата спецификация и сертификата за качество, издаден от съответната организация или документ за произход за конкретната стока.

VII. ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

     Чл.26 (1) ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че предлаганите от него стоки съответстват изцяло на всички изисквания относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, и пускането на пазара на продукти за растителна защита.

     (2). ДОСТАВЧИКЪТ удостоверява,   че предлаганите от него стоки са регистрирани и/или разрешени за употреба в Република България и при поискване предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ информационен лист за безопасност. При наличие на техническа обезпеченост ДОСТАВЧИКЪТ може да я качи на информационна страница на фирмения си сайт.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ

     Чл.27(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа стоките при предаването им, при установяване на явни, видими недостатъци, той е длъжен незабавно да уведоми ДОСТАВЧИКЪТ за констатираното. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не направи това, стоките се считат одобрени и приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ, и съответстващи на изискванията към тях.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТможе да упражни правото си на рекламация в 7 ( седем) дневен срок от получаването на стоките, само и единствено при условие, че стоката/ стоките бъде върната в цялост във вида в който е получена. Изключения от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потреителя.

(2). ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за щети или загуби, причинени пряко или косвено, в следствие на установени след приемането недостатъци в качеството на стоките след тяхното приемане от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

    Чл.28 Рекламации за количество и качество на стоките, предмет на продажби съгласно тези Общи условия, могат да се правят само при приемането на стоките от КУПУВАЧА или оторизиран от него превозвач, ако са придружени с протокол от независима контролна организация.

IX.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

    Чл.29 Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение или закъснение на изпълнението на задълженията си, освен за изпълнението на парични задължения, в случай, че това неизпълнение се дължи на непреодолима сила.

    Чл.30 (1) Непреодолима сила по смисъла на настоящите общи условия са обстоятелства, причинени от или възникнали в следствие на война, враждебни действия, саботаж, блокада, военни действия, безредици, революция, експроприация или национализация, ембарго или ограничение върху вноса, природни бедствия, пожар, наводнение, замръзване, земетресение, буря, приливна вълна или морски риск, авария, закъснение, повреда или арест на кораби, инциденти в / или затваряне на пристанища, кейове, канали или други съпътстващи съоръжения или елементи на корабоплаването, стачки, локаут или други непредвидено възникнали неуредици, не доставяне на стоките, дължащо се на производствени аварии при производителя на стоките, както и всяко друго събитие, което е извън сферата на контрол на страните.

     (2). Страната, която е засегната от непреодолима сила, следва да предприеме всички необходими мерки и да положи всички необходими усилия с цел възстановяване на претърпените щети и загуби, като следва да уведоми незабавно в писмен вид другата договаряща страна за настъпването на непреодолима сила и на какво обстоятелство се дължи тя, какви са възможните последици от нея които биха довели до неизпълнение на договорните задължения на страната, която се позовава. Възникването на непреодолима сила води до регулиране на срока по договора, ако обстоятелствата се отнасят до изпълнението, съответно неизпълнението на договора, като докато трае непреодолимата сила, изпълнението на съответните задължения и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

    (3).  В случай, че събитието, представляващо непреодолима сила продължи повече от 10( десет)дни, всяка от страните има право да прекрати договора, чрез изпращане на писмено уведомление до другата страна, с незабавно действие. Компенсации и/или обезщетения в този случай не са дължими между страните.

X. УВЕДОМЛЕНИЯ

      Чл.31 Всички уведомления между страните по договора следва да бъдат в писмена форма, като трябва да бъде надлежно връчена, така че да се удостовери получаването и от другата страна. Всяко уведомление се счита за получено, ако е предадено лично – в момента на получаването му; ако е изпратено с куриер – при получаването му; ако е изпратено чрез електронна поща – когато е достигнало до получателя.

XI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

    Чл.32 (1) За всички и всякакви неуредени въпроси в настоящите общи условия са приложими разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство. При възникване на спорове и/или недоразумения по повод тълкуването и изпълнението на условията на  настоящите общи условия, страните са длъжни да положат необходимите усилия за решаването им чрез споразумение, като се ръководят от повелителните норми на закона, търговския обичай и практика в подобни случаи и взаимният си интерес.

(2). Всички спорове, възникнали при действието на тези общи условия, или породени от тях, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, изпълнение, недействителност, прекратяване, или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства за настоящите ОУ не съдържат уредба, и за които страните не могат да постигнат споразумение, се отнасят за решаване до компетентния съд в Република България.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАДПОРЕДБИ

   Чл.33 (1)Всяка информация, данни и спецификации на стоките, предмет на договорите между страните  представлява търговска тайна между страните и служи само и единствено при реализиране на правата и изпълнение на задълженията на страните. Страните се задължават да не предоставят на трети лица конфиденциална информация, която им е станала известна по повод водените преговори, договаряне на условията и изпълнение на  настоящите общи условия.

    (2). Конфиденциална е всяка информация, получена от която и да е от страните, при или по повод  сключването и изпълнението на общите условия, която се отнася до производствената и/или търговска дейност на страните, тяхната структура, организация, представляваща фирмена и/или търговска тайна.

    (3). В случай, че някоя от клаузите на тези общи условия бъде обявена за недействителна от компетентен съд по законоустановения ред, останалите клаузи са валидни и в сила между страните за всички останали клаузи.

64. Тези общи условия са приложими и за продажби на стоки от електронния магазин на ДОСТАВЧИКА, предоставяни при и по повод реализиране на продажбите между страните.

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на ДОСТАВЧИКА.

 Информация за надзорни органи

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита на потребителите

Комисия за защита на конкуренцията

Данни за кореспонденция с Доставчика

„АСМ“ ЕООД

Адрес гр. Монтана , ул. „ Гоцо Митов“ № 5

Ел. поща: shop@acm-montana.com

Телефон: +359 96 391 515

Последна актуализация на Условията: 27.09.2023г.